Sök
Close this search box.

Allmänna villkor

Här nedan följer information till dig om sådant som kan vara bra att veta och som hjälper dig att vara trygg i dina köp hos oss, till exempel våra köpvillkor, leveranssätt, ångerrätt samt garantier och service.

Köpvillkor

Priser

Priser justeras löpande av Wasa Yachts, priser efter orderläggning kan endast ändras av omständigheter som Wasa Yachts ej råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

I alla priser ingår moms med 25 %. Om momsen skulle ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Betalning

Faktura, Swish alt Kortbetalning

Lägsta ordergräns

Den lägsta ordergränsen som expedieras är 100Kr.

Leveranser utanför Sverige

Finland, Danmark och Norge

Paket som inte hämtas ut

För alla paket som inte hämtas ut debiterar Wasa Yachts kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

Skicka inga förskott

Vi tar inte ansvar för till exempel pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga

Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa från oss.

Personuppgifter

Cookies på Wasa Yachts

Wasa Yachts webbplats använder cookies. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

Integritetspolicy på Wasa Yachts

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Wasa Yachts hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

 1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Wasa Yachts-produkter och -tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

 1. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

1) Fullgörande av avtal.

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3) Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

4) Samtycke

I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av våra nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

 1. Mottagare av uppgifterna

Wasa Yachts vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som Wasa Yachts samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag, leverantörer, fraktbolag och eventuellt andra samarbetande företag.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

 1. Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 36 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

 1. Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Wasa Yachts lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till wasa@wasayachts.com

Begäran om registerutdrag arkiveras av Wasa Yachts. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

 1. Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos Wasa Yachts via e post: wasa@wasayachts.com

Wasa Yachts skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

 1. Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 1. Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

 1. Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

 1. Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

 1. Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

 1. Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

 1. Policy för hantering av e-postadresser

Wasa Yachts respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från Wasa Yachts. Länken hittar du i nedre delen av all e-post som skickas till dig från oss. Där kan du utan förbehåll avsluta prenumerationen från delar eller hela informationstjänsten. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från Wasa Yachts om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-post tjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss på wasa@wasayachts.com

 1. Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Medlem i SWEBOAT

Wasa Yachts är medlem i Sweboat- Båtbranschens Riksförbund. Som medlem i Sweboat förbinder sig Wasa Yachts att följa gällande svenska konsumentlagar samt allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Adressen till Sweboat är:
Sweboat
Box 92065
12007 Stockholm

www.sweboat.se

Force Majeure

Wasa Yachts är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Support och tillgänglighet

Har du som kund frågor eller undrar något kontaktar du vårt företag på:

wasa@wasayachts.com alt. 08-550 972 30

Ångerrätt

Ingen affär är avslutad förrän du fått, provat och godkänt dina varor. Därför har du 14 dagars ångerfrist på alla varor som beställts per distans.

Som kund har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening.

14 dagars ångerfrist

Är du inte nöjd med något du beställt har du som kund rätt till 14 dagars ångerfrist efter det att du mottagit varan. Du har rätt som kund att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Du har alltid rätt att häva ditt köp om varan är slut. Ångerfristen gäller dock inte på förseglade datorprogram eller programvara om förseglingen har brutits. Varan måste skickas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Om du vill utnyttja din ångerrätt och ska varan skickas tillbaka i originalförpackningen. Du betalar själv returfrakten om du ångrar ditt köp.

Bytesrätt/reklamation/retur

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart du upptäckt detta kontakta Wasa Yachts för instruktioner.

Gäller det en använd vara som gått sönder så ta först kontakt med Wasa Yachts. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad pga felaktigt användande eller liknande, kommer den åtgärdas i enlighet med Konsumentköplagen. Visar det sig att varan har fel eller är felexpedierad återbetalar Wasa Yachts fraktkostnaden samt står för returfrakten efter åtgärd. Alla paket skickas ”fritt vårt lager ” Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det till den som levererar varan genast på platsen. Vid byte eller retur står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer. Detta nummer används alltid vid eventuella reklamationer på posten.

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer som medlemsföretag i Sweboat alltid deras rekommendationer.

Vid begagnade varor ger vi två månaders öppetköp istället för garanti. 

Retur av större varor.

När det handlar om större varoro så kan du behöva en returfraktsedel. Kontakta i så fall Wasa Yachts.  Vid byte eller retur av större varor står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad. Där står ditt returkollinummer som alltid används vid eventuella reklamationer av frakten.

Återbetalning då du vill använda din ångerrätt.

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen sker inom 30 dagar.

Skadade paket

Alla paket som lämnar Wasa Yachts sker enligt ”fritt vårt lager”. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det genast till den som levererar varan.

Leveranssätt

DHL eller Avhämtning

Garantier, Reklamationsrätt och service

Varor som omfattas av garanti åtföljs av garantibevis. Detta gäller för garanti tillsammans med styrkande av betalning. För att du ska få rätt hjälp om varan gått sönder måste du följa anvisningarna i garantibeviset.

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer som medlemsföretag i Sweboat alltid deras rekommendationer.

Företagsinformation

Wasa Yachts / Wasa Industrier

Ord.nr 556152-7556

Halldalen 1A

152 97 Södertälje

08-550 972 30

wasa@wasayachts.com

Vi har semesterstängt och öppnar igen den 7e augusti, inga Ordrar kommer att skickas innan detta datum och räkna med viss förlängd leveranstid även efter.